รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก

ความสำเร็จของ รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ที่ Marquis Who’s Who ได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้แก่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากในช่วงเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมาในด้าน Computational Intelligence, Artificial Intelligence, Digital Image Processing, Digital Signal Processing, Data Mining, Big Data Processing โดยถูกนำไปใช้จริงทั้งในด้านการทหาร ซึ่งประกอบด้วยการตรวจหาทุ่นระเบิดอัตโนมัติเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Demining) และการหาเป้าหมายทางการทหารจากอากาศ รวมถึงนวัตกรรมด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทางการแพทย์จำนวนมาก ซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ได้รับเชิญเป็น Keynote/Invited Speaker ทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง ได้รับรางวัลในหลายๆ ด้าน ได้แก่ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มครุฑทองคำ) (พ.ศ.2558), Appreciation Award for endeavour and dedication จาก Society of Convergence and Integrated Research (SCIR), Korea (พ.ศ. 2558), รางวัลช้างทองคำ นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2556), นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2553) และรางวัลช้างทองคำ อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2551) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2536 เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Vice President ของ Korea Convergence Society สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย และสมาชิกอาวุโส (Senior Member) ของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [caption id="attachment_15619" align="aligncenter" width="753"] รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน[/caption]]]>