นศ.ป.เอก วิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 580651024 ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย อันดับที่ 1 เหรียญทอง ในบทความหัวข้อ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย” ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI2017) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว ]]>