เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถและสนใจสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนในเขตภูมิภาคเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจำวัน การให้ความรู้แก่เยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป   และจะดำเนิน โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 โดยจะรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุค E-Camp CMU https://www.facebook.com/E-Camp-CMU-1021553454609507/ ]]>