นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017

นางสาวธนิษฐา รอยอินทรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล KT student award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017 international conference & Global Plasma Life Fair ณ เมืองเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2560 จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of Plasma Activated Water Techniques for Bacteria Inactivation” [caption id="attachment_15935" align="aligncenter" width="585"] นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017[/caption]   โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์) รองศาสตราจารย์ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) รองศาสตราจารย์ดร.คมกฤต เล็กสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนิรุท ไชยจารุวณิช (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ด้วย น.ส.ธนิษฐา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาเอก ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรมภาคเหนือ สำหรับพัฒนาผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างระบบการฆ่าเชื้อในอาหารโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อขยายตลาดการส่งออก  พร้อมทุนวิจัยแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัย Plasma Bioscience Research Center มหาวิทยาลัย Kwangwoon  กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017 ]]>