ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 Asst. Prof. Dr. Pun Thiangburanathum, a professor of Civil Engineering, received a TRF award of distinctive research of the year 2012

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 เพื่อแสดงความชื่นชม เป็นเกียรติยศ และเป็นกำลังใจแก่นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สำหรับผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555The Thailand Research Fund (TRF) has announced the award of distinctive research 2012 in order to admire honour and encouragement to researchers for those valuable research masterpiece that they have been working on.  Therefore, the TRF awards of distinctive research of the year 2012 ประกอบด้วยผลงานในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 เรื่อง กลุ่มงานวิชาการและมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/พื้นที่ จำนวน 5 เรื่อง และกลุ่มงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง โดยหนึ่งในงานวิจัยดีเด่น คือผลงานของ ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน” รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1052%3A2012-12-28-06-09-21&catid=144%3A2012-12-22-03-40-55&Itemid=280would consist of works in 4 topics of research and development, 5 topics of academic and humanity research, 5 topics of research and development for local area and 2 topics of creative research which are 16 topics of research in total.  One of the distinctive research works was established by Asst. Prof. Dr. Pun Thiangburanathum, a professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chiangmai University under the topic of “The Living Museum Mae Hong Son”.]]>