นักศึกษา ISNE ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Huawei Seed for the future 2017 พร้อมตะลุยแดนมังกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ICT

นายทนงศักดิ์ เนตรอนงค์ และ นางสาวกัลยรัชต์ ช่างหล่อ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Huawei Seed for the future 2017”  โดยนักศึกษาจะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Huawei รับเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแบบครบวงจรพร้อมทดลองปฏิบัติงานงานจริง และทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้  ตลอดจนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน 2556 Seeds for the Future ริเริ่มจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2551 โดย Huawei Technologies Co., Ltd. ใน 50 ประเทศทั่วโลกซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐฯ กว่าหมื่นคนจากทั่วโลกมีโอกาสเข้าร่วม และผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ ส่วนในประเทศไทยผู้รับผิดชอบหลัก คือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย งานทัศนศึกษา ฝึกอบรมด้าน ICT และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  ]]>