วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุนวิจัยจาก Murata Science Foundation

Mr. Takehiro Konoike, Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Mfg. และ Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2017 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมรับมอบ และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 อนึ่งทุนสนับสนุนดังกล่าว ถูกจัดสรรเป็น 10 ทุน ทุนละ 500,000 เยน เพื่อมอบแก่อาจารย์ รวมถึงนักวิจัย ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ Control an Unmanned Aerial Vehicles Using Vision and Range Finder in Indoor Environment
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา วิสิทธิพานิช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการ Optimal Design for Grid-Tied Solar Power System with Battery-Ultracapacitor Hybrid Energy Storage
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โครงการ Simulation of Incompressible Thermal Flow Via Finite Point Meshless Method
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of Al-Zn Alloy Anodes for Al-Air Battery by Severe Plastic Deformation
  5. อาจารย์อาภิรักษ์ หกพันนา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ Development of higher performance Large-Eddy Simulation on Mixed GPGPU-CPU paradigm
  6. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการ Fuel Cell for Sulfide Rich Wastewater Treatment: Sulfur Recovery and Electricity Generation
  7. อาจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โครงการ Development of low-carbon alkaline-activated cement by non-oven curing method for low strength applications
  8. นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ A Comparative Study of Energy Efficiency Between Japan and Thailand: The Case of Industry and Service Sector
  9. นายพีระพล มัคคพันธ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Community Renewable Energy (CRE) Promotion in Japan and Thailand
  10. นางพรพิมล ลิ้มเจริญ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Study on the Understanding of Energy literacy of young student: case of Thailand and Japan
 

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1382

]]>