นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ  พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561

 
 
รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐนิเวศของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยโดยแนวคิดเอ็กเซอร์จีฟุตพริ้นท์ ของ นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 540651011
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่เหมาะสมในการบำบัดเซลล์มะเร็งกระดูกอ่อนในโครงเลี้ยงเซลล์สามมิติด้วยพลาสมาเย็น ของ นางสาวกชกร มูลทรัพย์ รหัส 570631115 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา โดยในโอกาสดังกล่าวรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
*ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
]]>