บริหารฯ-วิศวฯ มช.-ไทยพาณิชย์ ดันโครงการ Fintech เสริมการศึกษาแบบ Capstone Project สร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่สู่ตลาดแรงงาน

คณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาการเงินและการธนาคาร พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB สร้างความร่วมมือโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ตามโครงการนำร่อง Capstone Project แก่นักศึกษาทั้งสองคณะมุ่งให้แก้ไขโจทย์ปัญหาจำลองจากสถานการณ์การทำงานจริง เน้นให้มีความพร้อม ออกสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น   โครงการ Fintech เป็นหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตามโครงการนำร่อง Capstone Project ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาสร้างประสบการณ์จากการจำลองจากสถานการณ์ทำงานจริง ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาความต้องการของโจทย์ปัญหา ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน และประเมินผล ผ่านกระบวนการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร ตลอดจนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 47 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และพัฒนาโครงงานร่วมกัน โดยเน้นสร้างนวัตกรรม พร้อมประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ภายใต้การให้คำปรึกษาจากคณาอาจารย์ของทั้งสองคณะ และผู้เชี่ยวชาญจาก SCB รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแบบเร่งรัด (Intensive Action Learning) และแก้โจทย์ปัญหาจริงจากความต้องการของภาคธุรกิจ กระตุ้นให้พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ทั้งยังฝึกการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่มีพื้นความรู้แตกต่างกัน นอกจากนี้ เนื่องด้วยความรู้ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  อาจไม่เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจำต้องอาศัยการบูรณาการความรู้จากหลากหลายศาสตร์ โครงการต้นแบบฯ ดังกล่าวจึงเป็นแนวทางหนึ่งอันส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อม เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ ในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้องกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รวมถึงกำลังคนที่มีสมรรถนะ ตามแนวนโยบายการผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ของกระทรวงศึกษาธิการ   ส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และทั้งสองคณะเห็นร่วมกันว่าในระยะแรก จะให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมสูง อาทิ บล็อกเชน (Blockchain) และการเรียนรู้ของแมชชีน (Machine Learning) ในการแก้ปัญหาทางการเงินที่ธนาคารทำการวิเคราะห์ พร้อมระบุให้ โดยระยะเวลาของดำเนินงานจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งจะสะสมบทเรียน ความสำเร็จ ปัญหา ตลอดจนอุปสรรคเพื่อขยายผลไปยังโครงการช่วงที่สอง รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวต่อไป (รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1417 ) [gallery columns="4" link="file" ids="17343,17344,17345,17346,17347,17348,17349,17350"]]]>