ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย A Risk Management Framework for New Product Development: A Case study
2 ผลงานวิจัย Application of Adaptive Particle Swarm Optimization to Bi-level Job-Shop Scheduling Problem
3 ผลงานวิจัย Application of MFCA in waste reduction: case study on a small textile factory in Thailand
4 ผลงานวิจัย Different Cost Allocation Methods in Material Flow Cost Accounting: a Case Study of Waste Reduction in Thai Meatball Production
5 ผลงานวิจัย Multiple Regression Model for Forecasting Quantity of Supply of Off-season Longan
6 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตเบเกอรี่
7 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดปริมาณงานที่ต้องการแก้ไข
8 ตำรา/หนังสือ ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ การสอน
1 255201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักทางสถิติ ปริญญาตรี ผู้เดียว
   ]]>