ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Chompu-inwai R. and Apinun T. (2015). The application of Material Flow Cost Accounting for loss reduction in the pottery and decorative ceramics production process, Proceedings of the IEEE International Conference on Logistics, Informatics and Service Science (LISS’2015), pp.120-125, Barcelona, Spain, July 27-29, 2015.
2 ผลงานวิจัย Chompu-inwai R. and Thaiupathump T. (2015). Improved ICA-based mixture control chart patterns recognition using shape related features, Proceedings of IEEE Conference on Control and Applications (CCA 2015) Part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control, pp. 484-489, Sydney, Australia, September 21-23, 2015.
3 ผลงานวิจัย Chompu-inwai R., Jaimjit B. and Premsuriyanunt P. (2015). A combination of Material Flow Cost Accounting and Design of Experiments techniques in an SME: The case of a wood products manufacturing company in northern Thailand, Journal of Cleaner Production. Volume 108, Part B, pp.1352-1364.
4 ผลงานวิจัย Moolla P. and Chompu-inwai R. (2011). Reduction of electricity consumption for work piece curing of hard disk drive component manufacturing, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Manufacturing Technology, 10(1), pp.51-60.
5 ผลงานวิจัย Wejwitwarakul J. and Chompu-inwai R. (2016). Application of lean manufacturing concepts to reduce manufacturing lead times within the meatball production process, Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2016), pp.721-732, Kuala Lumpur, Malaysia, March 8-10, 2016.
6 ผลงานวิจัย ดารารัตน์ ปัญกัณฑ์ และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2553). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในแผนกการฉีดอะลูมิเนียมโดยระบบต้นทุนกิจกรรม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12(7), 18-28.
7 ผลงานวิจัย นรเศรษฐ์ บุญเหมย และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2557). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้การคิดต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21 (3). หน้า 27-36.
8 ผลงานวิจัย พัชริดา ดวงบุรงค์ และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2556). การลดของเสียและเวลานำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยใช้เทคนิค ลีน ซิกซ์ ซิกมา, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 (1), 50-59.
9 ผลงานวิจัย เยาวนาฎ ศรีวิชัย และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2554). การลดข้อบกพร่องบนผืนงานในกระบวนการผลิตลวดตาข่ายโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า, วิศวกรรมสาร มข. , 38(4), 373-383.
10 ตำรา/หนังสือ การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ การสอน
1 255492 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ปริญญาตรี ผู้เดียว
   ]]>