ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Digital Coherent Transmitter Using Electroabsorption Modulator Integrated Laser
2 ผลงานวิจัย Direct Chirp Measurement in Vector Space of Elecroabsorption Modulator
3 ผลงานวิจัย Direct Chirp Measurement of Electro Absorption Modulator Using Optical Homodyne Quadrature Demodulation Technique
4 ผลงานวิจัย Dynamic small-signal chirp characteristics of external and integrated modulators
5 ผลงานวิจัย Error Analysis of Optoelectronic Frequency Response Measurement of Photodiodes Using High-Extinction Ratio Mach-Zehnder Modulatior
6 ผลงานวิจัย Optoelectronic Frequency Response Measurement Using Standard Mach-Zehnder Modulator
7 ผลงานวิจัย PD frequency response measurement technique using MZM with two-tone lightwave power control
8 ผลงานวิจัย Simple Directly Modulated Laser Diode Frequency Characterization Using Calibrated PD by Two-tone Light MZM Method
9 ผลงานวิจัย Frequency Response Characterization of Microwave Photonics Components
10 ตำรา/หนังสือ คู่มือระบบสื่อสารด้วยคลื่นแสง (Handbook of Lightwave Communication Systems)
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ การสอน
1 252774 เทคโนโลยีอุปกรณ์และระบบทางแสง (Lightwave Components and System Technology) บัณฑิตศึกษา ผู้เดียว
   ]]>