ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ ดร.เจริญ แสวงรัตน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Creation new generation of bimodal structure metallic materials by powder metallury route.
2 ผลงานวิจัย Effect of bimodal harmonic structure design on the deformation behaviour and mechanical properties of Co-Cr-Mo alloy.
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ การสอน
1 255445 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ร่วมกับผู้อื่น
]]>