ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOEi4r2mAMtTnEmJIZ1zj-e4l122ZEmnpV_jeRb9lNvmH3hw/viewform เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการปรับแก้ไขและการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพิ่มเติม ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย @JumboPlus มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไป]]>