ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2561 ************************************************ เข้าประเมินได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/ ************************************************ การเข้าระบบ CMU-SIS ให้ Login โดยใช้ e-mail @cmu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯได้ ให้ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับนักศึกษารหัส 60 และนักศึกษาที่ขอ IT Accoun ใหม่ที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานนโยบายและแผนฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร 053-942043 หรือ 053-944108 ]]>