DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร ทั้งยังเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักเรียนร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 48 คน จาก 5 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ใช้วิธีแบ่งทีมโดยการจับฉลากคละกันทุกสถาบัน ผลการแข่งขันรอบตัดเชือกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทีมชนะเลิศ ได้แก่ “แคบหมู” สมาชิกประกอบด้วย นายพิจักษณ์  รัตนวรากุล นายชนพัฒน์ ดวงพิกุล (มงฟอร์ตวิทยาลัย) นายธนทัต อุตมงค์ (ดาราวิทยาลัย) นางสาวภัทรศยา สินธุบุญ (ยุพราชวิทยาลัย) นายสุธี ตั้งตระกูล นายศุภเศรษฐ์ เอ็งไพบูลย์ (สาธิต มช.) นายณัฐพงค์ ทุ่งอ่วน นายภูมิพัฒน์ แม้นสุวรรณ (วารีเชียงใหม่) ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ “เซียงดาผัดไข่” สมาชิกประกอบด้วย นายนิธิกานต์ กัปกัลป์ นายกิตติภัฏ เดชกุล (มงฟอร์ตวิทยาลัย) นายศุภวิชญ์ กันทะพรหม นางสาววีริศรา เพชรคชสิทธิ์ (ดาราวิทยาลัย) นายนันทชาติ ชุติมา นางสาวกฤตพร แก้วปิยรัตน์ นายเธียร สุวรรณกุล (สาธิต มช.) นางสาวมัลลิกา ไชยประดิษฐ์ (วารีเชียงใหม่) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “ข้าวจี่” สมาชิกได้แก่ นายพีรณัฐ กีฬาแปง (มงฟอร์ตวิทยาลัย) นางสาวชวัลรัตน์ ผ่องใส (ดาราวิทยาลัย) นายการิน บุญยืน (ยุพราชวิทยาลัย) นางสาวณัฏกมล โตอนันต์ นายกฤษฎาง คงเมือง (สาธิต มช.) นายณัฐภัทร ญาติฝูง นายนันทิภาคย์ ทาทอง นายศุภวิชญ์ ศรีปุงวิวัฒน์ (วารีเชียงใหม่) นอกจากนี้นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรนำไปใช้เป็น Portfolio ยื่นต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ]]>