วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018) ระดับภาคเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน แข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 RDC 2018 รอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต เแข่งขันภายใต้โจทย์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวะศึกษาใช้เวลาในคณการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร  การบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผน ออกแบบการทำงาน  อย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความคิดในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งหมด 72 คน จาก 14 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละทีมโดยจับฉลากคละกันทุกสถาบัน ตั้งชื่อทีมภายใต้ Theme “ของกิ๋นบ้านเฮา” การแข่งขันดำเนินขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม“น้ำพริกแดง ประกอบด้วย นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม(มช.) นายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายณัฐพงค์ ศรีบรรเทา (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) นายศุภกิจ ติดรักษ์ (วิทยาลัยเชียงราย) นายเทพพิทักษ์ ชุตินทราศรี (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) นายสมบูรณ์ แซ่ฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคสารภี) รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “แกงอ่อม” สมาชิก นางสาวอริศรา สุรีย์ (มช.) นายวีรยุทธ บัวเพชร (มทร.ล้านนา) นายณัฐพงษ์ น้อยเครือ (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) นายวีรวัฒน์ เข็มทิศ (วิทยาลัยเชียงราย) นายธนภณ ธนชาติไพศาล (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) นายภูษิต อัมพรสว่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ “แกงแค” ประกอบด้วย นายนรเทพ เมืองอุดม (มช.) นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายธรรมรัตน์ ผมขาว  (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) นายปัณณวัฒน์ ทะนันไชย (ม.นเรศวร) นายสิทธิศักดิ์ ตนเล็ก (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และนายเอกชัย เขียนสาร (ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) ทั้ง 3 ทีมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งต่อระดับประเทศในวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในวันที่  6-18 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป   ]]>