ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กรุณานำ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอคำแนะแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัย นำไปใช้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ]]>