วิศวฯ อุตสาหการ ส่ง นศ.ร่วม Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura)

Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนแก่มหาวิทยาลัยมูโรรัน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เปิดโอกาสให้ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบโรโบติกส์ และนำความรู้มาใช้จัดการห้องปฏิบัติของภาควิชาฯ โครงการดังกล่าวดำเนินระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2561 ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุท ไชยจารุวณิช และ อาจารย์ ดร. อลงกต ลิ้มเจริญ ]]>