เปิดศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วน (ได้แก่ งบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2560 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมี งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานและกำกับ) ในการปรับปรุงโรงเรือนเก่าที่ไม่มีการใช้งานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นสถานีทดลองงานวิจัย ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยมีการใช้พลังงานจากภายนอก รวมถึงการมีของเสียเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนสีเขียว ที่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานได้ และพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์วิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักวิจัยระดับสูงในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีความชำนาญทั้งด้านทฤษฎี การสร้างนวัตกรรม และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน อันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ และการร่วมมือในการทำวิจัย ในระดับภูมิภาค ช่วยสร้างความมีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและส่งเสริมคุณภาพในด้านการศึกษาในระดับสากล ให้แก่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทน กล่าวเปิดศูนย์ฯ และได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ ฟูสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงาน รูปภาพ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1461]]>