นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

“Integrate Energy and Environment for Sustainable Green Urban Approach (SUD-2) Program” โดยมี รศ. ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ช่วยวางแผนและสร้างกลไกในการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ JGSEE อนุมัติทุนสนับสนุนการทำวิจัยรวมทั้งสิ้น ๖ ทุน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบด้วย ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ๑ ทุน จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวสรัลนุช  ภู่พิสิฐ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) ทุนผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาเอก ๑ ทุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา ในหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน และทุนผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท จำนวน ๔ ทุน จำนวนทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ๑) นางสาวกุลธิดา ยะไชย ในหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ๒) นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ๓) นางสาวเหมวดี ทองเชื้อ ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และ ๔) นางสาวสรารัตน์ ขวัญใจ ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมอบทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ]]>