เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ถีบสองล้อผ่อ มช."

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ถีบสองล้อผ่อ มช.” วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-10.30 น.

                     ด้วยชมรมจักรยานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมชมรมจักรยานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้จักรยานทดแทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ ลดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชมต่างๆ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อเสริมโครงการ Happy Engineering ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมย่อยภายใต้ชื่อโครงการ “ถีบสองล้อผ่อ มช.” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้จักรยานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและบุคลากร หันมาใช้จักรยานให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย ตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักและใช้เส้นทางปั่นภายในมหาวิทยาลัยฯ สำหรับการปั่นออกกำลังกาย และการสัญจรไปมาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

กำหนดการ

  • เวลา 08.30 น. พร้อมกันด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ ประธานชมรมจักรยานบุคลการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน
  • เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ “ถีบสองล้อผ่อ มช.”
  • เวลา 09.15 น. ปล่อยตัวนักศึกษาและบุคลากร ร่วมปั่นจักรยาน เส้นทางภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะทาง 5.4 กิโลเมตร
  • เวลา 10.30 น กลับถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับประทานอาหารว่าง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 053-944171

 

]]>