ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  อรุโณทยานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Factors influencing Public Transport Users’ Mode Choice Behaviour for promoting Non-Motorised Transport in Bangkok Metropolitan Region)
2 ผลงานวิจัย การประยุกต์แบบจำลองวิศวกรรมจราจร เพื่อพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Application of Traffic Simulation for Developing Sustainable Transport in Chiang Mai University)
3 ผลงานวิจัย Development of Decision Support System for Evaluating Spatial Efficiency of Regional Transport Logistics
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251434 ระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Freight Transport and Logistics Systems) ปริญญาตรี
]]>