กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเกียร์ขนาด 4 เมตร สร้างแลนด์มาร์คใหม่ในรั้วช้างเหล็ก

Slew Gear ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ (กฟผ. แม่เมาะ) ณ ลานเกียร์ กฟผ. – มช. บริเวณด้านข้างอาคารสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายถาวร  งามกนกวรรณ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในการรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 อนึ่ง เฟืองดังกล่าวเคยเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องตักถ่าน ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหลักในการทำเหมือง ทำหน้าที่ตักถ่านลิกไนต์ป้อนส่งให้โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. แม่ะเมาะ บริจาคแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ทั้งยังใช้ใน การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการติดตั้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานราก และปรับพื้นที่บริเวณติดตั้ง เป็นเงิน 1,550,000 บาท   ]]>