เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน คีตตระการ ขับขานเกียรติคุณ พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ
  • ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ “ตัวโน้ตของวันวานที่ผ่านมา”
  • ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. คำนิยมขับขานสานความดี โดย คณบดี
  • ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. วีดิทัศน์ “ฝากเพลงของความคิดถึง”
  • ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. แบ่งปัน “ทำนองชีวิตจากพี่สู่น้อง”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ บุญตัน / รองศาสตราจารย์สมใจ กาญจนวงศ์ / นายสมจิต ชินะใจ
  • ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. แนะนำชมรมผู้อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้แทนชมรมฯ
  • ๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. มอบของที่ระลึก “เผื่อไว้…ให้นึกถึง”
  • ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. เก็บภาพ “พร้อมหน้า”
  • ๑๑.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. อิ่มหนำสำราญร่วมกัน
]]>