“คีตตระการ ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” พิธีเกษียณฯ บุคลากรวิศวฯ มช. ปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2561“คีตตระการ  ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงาน ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 12 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ บุญตัน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช รองศาสตราจารย์สมใจ กาญจนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสุพัตรา สันติภราภพ สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) นางรำพรรณ ดีจิตร สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป) นางสาวกฤษณา จิตรอมร สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) นายชลธิศ ศรีสัตบุตร นายสมจิต ชินะใจ นายวิเชียร ภาเภา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางบุปผา แก้วพงค์ธิ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมนี้ยังมีผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ คือ อาจารย์ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นายณรงค์ ไชยวงศ์  สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี สูจิบัตรงาน  “คีตตระการ ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” —>>> https://eng.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/eng20180925-1.pdf ภาพบรรยากาศงาน “คีตตระการ ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” —>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2661248087227313&type=1&l=a87236930c

 

]]>