วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2017 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

Gear Award 2017 ณ ร้าน The Good View Village จังหวัดเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายของคณะฯ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ได้แก่  

รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1487

 
  1. Best Publication: รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) รวมสูงสุดระหว่างปี 2559 – 2560 จำนวน 3 รางวัล คือ
นักวิจัยรุ่นใหม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิ  รักร่วม นักวิจัยรุ่นกลาง :รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ธีรอำพน: นักวิจัยอาวุโส : ศาสตราจารย์ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์ ศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล รองศาสตราจารย์ดร.สรรพวรรธน์  กันตะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล  โกมลมิศร์
  1. Best Citation : รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ใน SCOPUS รวมสูงสุดรวมสูงสุดระหว่างปี 2559-2560 (5 อันดับ :โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก) ดังนี้
อันดับ 1 : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์
อันดับ 2 : ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
อันดับ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ
อันดับ 5 : รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
 
  1. Best Grant Budget : รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณที่ได้รับจริงสูงสุด 5 ลำดับในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ได้แก่
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ
อันดับ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร
อันดับ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
 
  1. Best Overhead Budget : รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุด 5 ลำดับ ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะฯ และภาควิชา ดังนี้
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
อันดับ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร
อันดับ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
อันดับ 5 : อาจารย์ ดร.นราธิป  เที่ยงแท้
  1. Research Excellence: ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นรางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Scopus ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ในปี 2559 – 2560
]]>