ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Inferring Passenger Travel Demand to Improve Urban Mobility in Developing Countries Using Cell Phone Data: A Case Study of Senegal ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
2 ผลงานวิจัย Predictability of Public Transport Usage: A Study of Bus Rides in Lisbon, Portugal ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
3 ผลงานวิจัย Understanding Tourist Behavior using Large-scale Mobile Sensing Approach: A case study of mobile phone users in Japan ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
4 ผลงานวิจัย Weather Effects on the Patterns of People’s Everyday Activities: A study using GPS traces of mobile phone users ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
5 ผลงานวิจัย Tracking Trash ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
6 ตำรา/หนังสือ Visual and Interactive Programming
 
เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261102 PROGRAMMING LANGUAGE ปริญญาตรี
]]>