ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โดม โพธิกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดม  โพธิกานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 บทความทางวิชาการ The Implementation of Proxy Array in ThaiSarn Northern Hub
2 บทความทางวิชาการ Visualization and Analysis of 3D Gene Expression Patterns in Zebrafish using Web Services
3 บทความทางวิชาการ Developing Software for the Deaf Community: Conquering an extreme case scenario
 
เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261457 การบีบอัดข้อมูลภาพและวิดีโอดิจิทัล ปริญญาตรี
]]>