ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธนะพงษ์  ธนะศักดิ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Ground Potential Rise from Lightning Overvoltage in Communication Station
2 ผลงานวิจัย Lightning Performance of Covered Conductors Overhead Distribution Lines
3 ผลงานวิจัย Studies of Lightning Overvoltages of 115 kV CMU GIS Substation
4 ผลงานวิจัย Modeling of Recloser Operation Schemes under System Ground Fault Using EMTP-ATPDraw
5 ผลงานวิจัย Comparison of IEEE and IEC Standards for Calculations of Insulation Levels and Electrical Clearances for 230 kV Air Insulated Substation
6 ผลงานวิจัย Lightning Flashover Rates of Overhead Distribution Lines Applying EMTP and IEEE Std.1410
7 ผลงานวิจัย Improving The Lightning Performance of Overhead Distribution and Sub-transmission Lines Applying Additional Underbuilt Shield Wire
8 ตำรา/หนังสือ การฉนวนไฟฟ้า (insulation coordination)
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 252718 การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง บัณฑิตศึกษา
]]>