ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ  วุฒิสารวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 บทความทางวิชาการ Automatic Stem Cell Detection in Microscopic Whole Mouse Cryo-imaging
2 ผลงานวิจัย Automatic Whole Mouse Segmentation for Cryo-Imaging Data using DRLSE model
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261217 โครงสร้างข้อมูลสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
]]>