อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า คว้า Best Paper Award จาก 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits

รศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ ผศ.ดร.บุญศรี แก้วคำอ้าย และ ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากผลงานวิจัยเรื่อง Finding All DC Solutions of Nonlinear Circuits Using Interval Linearization based Method ซึ่งนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ]]>