CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

“ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ CMU RoboX กำกับดูแลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ได้แก่ นายสุรสีห์ นิรัญศิลป์ นายปกรณัม สำเร็จศิลป์ นายปฐวีร์ บุญช่วย นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม นางสาวพิชชาพร พรหมภัทรา นายสถาพร วุฒิวัย นายธีรเมธ วังแง่ นายศุภมงคล ลังการ์สิทธิ์ นายโยเซฟ เอากัมจง และนายประวีณ ชิโนณะวณิก]]>