ขอแสดงความยินดีกับคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ เนื่องจากได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด  (OEG) ประวัติการศึกษา
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การศึกษาระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
 • สวปอ. มส. รุ่นที่ 4 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4
 • การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • การศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ผลงาน           2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด    ดำรงตำแหน่งทางสมาคมและหน่วยงานอื่นๆ
 • รองประธานอนุกรรมาธิการ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์พลังงานชาติ ในคณะกรรมการการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงาน และทรัพยากรปิโตรเลียม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • คณะทำงานการปฏิรูปพลังงานที่มีลักษณะผูกขาด ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • คณะทำงานการปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • คณะทำงานการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • ที่ปรึกษาการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • ประธานฝ่ายกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคม ภายใต้สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมคืนประโยน์สู่สังคม สวปอ.มส.4
 • รองประธานกรรมการโครงการก้าวสู่โรงเรียนเชิงนิเวศน์ด้วยกัน
 • นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 14
 • กรรมการและเลขานุการวิศวกรหญิงไทยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
 • สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
]]>