ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดีแก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดีแก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ
  • เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ณ ลานพระวิษณุกรรม
  • เวลา 10.00 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เวลา 10.10 – 10.20 น. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น โดย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เวลา 10.20 – 10.30 น. ให้โอวาท พร้อมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่าดีเด่น โดยอาจารย์อาวุโส
  • เวลา 10.30 – 10.40 น. กล่าวแสดงความรู้สึกโดย คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เวลา 10.40 – 10.50 น. กล่าวแสดงความรู้สึกโดย คุณพรอุดม โชติมโนธรรม นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
  • เวลา 10.50 – 11.00 น. กล่าวแสดงความรู้สึกโดย คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
  • เวลา 11.00 – 11.10 น. ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
  • เวลา 11.10 – 11.20 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เวลา 11.20 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อาวุโส นักศึกษาเก่า และผู้มาร่วมงาน ณ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น
]]>