ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ตำรา/หนังสือ Sustainable Heavy Metal Remediation Volume 2: Case studies
2 ผลงานวิจัย Enhancement of Nitrate Removal Efficiency Using Zero Valent Iron in Permeable Reactive Barrier (PRB)
3 ผลงานวิจัย Sulfide Wastewater Treatment by a Sulfide Oxidation/Vanadium(V) Reduction Fuel Cell
4 ผลงานวิจัย Stabilization of Cadmium Contaminated Soil in Abandoned Zinc Mine Area
5 ผลงานวิจัย Fluoride Removal from Groundwater Using Chemically Modified Rice Husk and Corn Cob Activated Carbon
 
เอกสารประกอบการสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 253215 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
]]>