ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  กิจธรรมเกษร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Alternate weibit-based model for assessing green transport systems with combined mode and route travel choices
2 ผลงานวิจัย Border crossing design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based approach
 
เอกสารประกอบการสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251438 วิศวกรรมทางราง ปริญญาตรี
]]>