คณบดีวิศวฯ มช. รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทองคำ 1 เข็ม เงินรางวัล 100,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลเงินสด 50,000 บาท และทุนส่งเสริมการพัฒนาการเป็นผู้บริหารไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 50,000 บาท ในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562  วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานและมอบรางวัลดังกล่าว  อนึ่ง กองทุนอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นปีที่ 5 ของการจัดตั้งกองทุนอธิการบดี เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบแด่ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ โดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบันที่มีสถานะเทียบเท่ากัน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในบรรดาผู้บริหาร และประชากรมหาวิทยาลัยโดยทั่วกัน รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ  ตลอดจนมีพัฒนาการในด้านการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" columns="4" ids="20048,20049,20050,20051,20052,20053,20054,20055,20056,20057,20058,20059,20060,20061,20062"]  ]]>