นักศึกษารั้วช้างเหล็ก ร่วม International Engineering Design Challenge 2019 ประเทศญี่ปุ่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge 2019 ณ Akita University of Art และ Semboku City ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา หรือคณาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ โดยปีนี้เจ้าภาพ กำหนดโจทย์ในหัวข้อเรื่อง Traditional Craft Works with IoT ให้ผู้เข้าร่วมฯ workshop รับฟังการบรรยาย และศึกษาดูงานสถานที่จริง จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือและจัดทำแนวคิดนำเสนอวิธีการจัดการปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

โครงการ International Engineering Design Challenge จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับ Muroran Institute of Technology, Akita University of Art, Gifu City Woman’s College ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นจึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ Akita University of Art เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว

]]>