ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Coverage and Installation Cost Optimization in WSNs Using a Fitness-based Crossover Evolutionary Algorithm
2 ผลงานวิจัย Water Level Prediction using Artificial Neural Network with Particle Swarm Optimization Model
3 ผลงานวิจัย A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management Systems

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261210 วงจรลอจิกและดิจิตอล ปริญญาตรี
]]>