แพทย์ฯ + วิศวฯ มช. จับมือสยามทูลส์ฯ และซี.ซี.ออโตพาร์ท MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดอุปกรณ์สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท ดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดอุปกรณ์สำหรับสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นายจิรภัทร จะวะนะ และประธานกรรมการบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด นายบุญเลิศ ชดช้อย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

อนึ่ง ตามข้อตกลงข้างต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนารูปแบบ กระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปต่อยอดการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มีการผลิตชุดอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุในประเทศ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงได้ชุดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศด้วยผลผลิตเชิงนวัตกรรม รวมถึงการผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ต่อไป

]]>