“กาลถวิล: ห้วงเวลาแห่งความคิดถึง” พิธีเกษียณฯ บุคลากรวิศวฯ มช. ปี 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2562“กาลถวิล: ห้วงเวลาแห่งความคิดถึง” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระของชีวิตงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารห้องสมุดเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 10 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ทักษอุดม สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เขมดำรง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท รตเวสสนันท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย นิมาแสง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายนิติกรณ์ วงศ์ชัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนายศักดิ์ มหาวัน สังกัดสำนักงานคณะ ฯ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป) นางนิติวัณย์ วิสิงห์ทร สังกัดสำนักงานคณะ ฯ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป) นายมนัส จันทบุตร สังกัดสำนักงานคณะ ฯ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) นายบรรจง คำดวงดาว สังกัดสำนักงานคณะ ฯ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) และนายประวัติชัย ยอดใจ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กิจกรรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการ “ถวิลชีวา…กาลเวลาแห่งความทรงจำ” ประมวลภาพถ่ายของผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, การกล่าวคำนิยมขับขานสานความดี, “ถวิลธรรม”เพื่อชีวิตที่เป็นสุขในวัยเกษียณ ฯ  โดย พระครูธีรสุตพจน์  เจ้าอาวาสวัดผาลาด, วีดิทัศน์ “ถวิลคีตา” บทเพลงแทนความคิดถึง, “ถวิลพจนา” แบ่งปันคติที่ดีจากพี่สู่น้อง โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ พร้อมประสบการณ์หลังวัยเกษียณฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สลัดยะนันท์ ผู้แทนจากชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., และปิดท้ายด้วย “ถวิลกำนัล” มอบของที่ระลึกจากคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมแสดงมุฑืตาจิตในพิธีดังกล่าวกว่า 100 คน 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  —–>>>>>
https://www.facebook.com/pg/engineeringcmu/photos/?tab=album&album_id=3345852165433565        

รับชมวีดิทัศน์ “ถวิลคีตา” https://www.facebook.com/engineeringcmu/videos/1615503081914456/       

]]>