รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563โดย นศ.สามารถดาวน์โหลด ประกาศการให้ทุนฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแบบคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และตัวอย่างการกรอก ได้ที่นี่
******************************************************************************
โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
งวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนในงวดที่ 1 สามารถนำส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

]]>