วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd, คุณอนุกูล สงวนเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2019 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รวมถึงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมรับมอบ และกล่าวต้อนรับ อนึ่ง ทุนสนับสนุนดังกล่าว ถูกจัดสรรเป็น 10 ทุน ทุนละ 500,000 เยน เพื่อมอบแก่อาจารย์รุ่นใหม่ ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of Organic-Inorganic Hybrid Photocatalysts for Green Synthesis of Fuels and High Valued Chemicals
  2. อาจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ A study of infrastructure and optimal site selection for safe zones and healthcare service centers in air pollution disaster: A Thai case study
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Development of an Automatic Algorithm for Identifying Intranuclear Inclusion in Fine-Needle Aspiration Smears of Papillary Thyroid Carcinoma
  4. อาจารย์ ดร.เภาภัทรา คำพิกุล สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Gain Improvement of a MSA Array Integrated with Metamaterial Structure for Radar Applications
  5. อาจารย์ ดร.ฐาปนา สุวรรณมาโจ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of Bacterial Cellulose/Anthocyanin Extract-Based pH-Sensitive Packaging Films for Detecting Food Spoilage
  6. อาจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Musculoskeletal abnormality detection for upper extremity
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of slot-die coating technique for thin film deposition in perovskite solar cells
  8. อาจารย์ ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dealing with PM 2.5 in an economical way by determining the lifespan of air filters more accurately and suggesting appropriate filter types for specific use sites
  9. อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการ Pre-Service Teacher Training Program of STEM-based activities in Computing Science to Develop Computational Thinking
  10. อาจารย์ ดร.อัจฉรา บรรจงประเสริฐ สังกัดสำนักสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และ                  รัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ The Challenge of Electronic Waste (E-waste) Management in Thailand: the Case of Transboundary Movement

นอกเหนือจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018 ทั้ง 10 คน ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

]]>