ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา เข้ารับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในคราวนี้
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


2. นายบุญธันว์ มหาวรรณ์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์


3. ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฮิโรอากิ คิมูระ (Professor emeritus Dr.Hiroaki KIMURA) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Honorary Doctoral Degree in Architecture)

6. ดร.เจนีน หลุยส์ บราวน์ (Dr.Janine L. Brown)  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  (Honorary Doctoral Degree in Veterinary Medicine)


คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากลศาสตร์โครงสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา เป็นอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารการศึกษาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นแกนนำคนสำคัญในการก่อตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ATPAC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญที่ได้ใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในด้านการจัดการการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม เพื่อผลักดันให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยนำมาตรฐานระดับสากลในการรับรองหลักสูตรตามแนวทางของ American Board for Engineering and Technology (ABET) มาใช้กับการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกร จนทำให้ปัจจุบันมีหลักสูตรด้านวิศวกรรมจำนวนมากกว่า 30 หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ชั้นนำทั่วประเทศได้ดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2553 ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา ในฐานะประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนนำไปสู่การพัฒนาทางด้านกระบวนการจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทย (Hazardous Waste Management)
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้มาตรฐาน ABET ส่งผลทำให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโอกาสยื่นขอการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน ABET เป็น แห่งแรกในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ให้การปรึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยเหตุที่ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา เป็นผู้อุทิศตนและใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพจนเกิดประโยชน์แก่วงการการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อันส่งผลถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

*ที่มาคำประกาศเกียรติคุณ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.cmu.ac.th/th/article/03ef5b99-399d-41de-b40a-3e8b1d936a3c

]]>