นักศึกษาวิศวฯ มช. ควบ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-U ครั้งที่ 26

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2562 ณ Jiangsu University โดยนักศึกษาคว้ารางวัล Best Presentation Award (1 ใน 6 รางวัล) และควบรางวัล Founder Award (1 ใน 10 รางวัล)             

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 9 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 คน ระดับปริญญาโท 1 คน ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประชุม Tri-U โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมดังกล่าว ภายใต้ 5 หัวข้อ คือ Population, Food, Energy, Environment และ The Belt & Road Initiative ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานประชุม 138 คน จาก 13 มหาวิทยาลัย ของ 5 ประเทศ ปรากฏว่า นางสาวพริม ฟองสมุทร นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอหัวข้อ Development of Disability – Inclusive Disaster Risk Reduction in Chiang Mai University ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นอกเหนือจากนี้ ยังได้รับรางวัลพิเศษ Founder Award พร้อมเงินรางวัล 100 ดอลลาร์สหรัฐ อีกหนึ่งรางวัล

Tri-U International Joint Seminar & Symposium ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ Jiangsu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย และ Mie University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย และ Guangxi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และ 2563 ตามลำดับ เจ้าภาพทั้ง 5 มหาวิทยาลัยหมุนเวียนจัดงานประชุมเป็นประจำทุกปี ภายใต้การตระหนักถึงบทบาทของเอเชียในโลก เปิดโอกาสพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านวิชาการที่แตกต่างกันไป ด้วยความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางงานวิจัย เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2561 และ Guangxi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมในปีถัดไป

]]>