ช้างเหล็กรั้วม่วง จับมือหลายสถาบัน ทำ MOU จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน กับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาพร้อมด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตลอดจนสมาคมนักศึกษาเก่า มช. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนบ้านเรือนประชากร  โดยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 – 13:00 น. ผู้ลงนาม ได้แก่ ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ดร.กมล ตรรกบุตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ,  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดร.กิจจา ไชยทนุ,  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฝั้นชมภู และผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเครื่องกล 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงบ่ายมูลนิธิ ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน นำนักศึกษา และผู้ร่วมโครงการออกพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 วัด และศาสนสถานในจังหวัดลำพูน จำนวน 15 วัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

นอกเหนือจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมข้างต้นโดยจัดการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของศาสนาสถาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในวัดฝายหิน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

]]>