ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีวรา สุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Properties and Internal Curing of Concrete Containing Recycled Autoclaved Aerated Lightweight Concrete as Aggregate
2 ผลงานวิจัย Value Added Product of Lightweight Cement from Industrial By-products Using Geopolymer Technique
3 ผลงานวิจัย Effect of Water-to-Cement Ratio on Strength and Unit weight of Portland Cellular Lightweight Cement (OPC-CLC) mixture
4 ผลงานวิจัย กําลังอัดระยะต้นของหินคลุกจีโอโพลีเมอร์ซีเมนต์สําหรับการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างรับกําลังต้านทานแรงอัดต่ำ

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251384 พื้นฐานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
]]>