ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Thailand Logistics Trend: Logistics Performance Index
2 ผลงานวิจัย The Application of Line Balancing Technique and Simulation Program to Increase Productivity in Hard Disk Drive Components
3 ผลงานวิจัย การออกแบบและวางผังคลังสินค้าของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4 ผลงานวิจัย Central composite designs coupled with simulation techniques for optimizing RIE process

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 255251 Motion and Time Study ปริญญาตรี
]]>