ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเคมี)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Identification and quantification of performance losses for PEM fuel cells as determined by selective chemisorption and ESA measurements
2 ผลงานวิจัย Evaluation of Nafion with various Pt-C concentrations in membrane electrode assemblies for PEMFCs
3 ผลงานวิจัย Analysis of Catalyst Ink Compositions for Fabricating Membrane Electrode Assemblies in PEM Fuel Cells
4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า” วันขอรับสิทธิ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เลขที่คำขอ 1502004039 เลขที่สิทธิบัตร 57995 ออกให้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
5 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ. 2556 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เรื่อง “เครื่องเคลือบอนุภาคนาโนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี” จาก สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6 ตำรา/หนังสือ เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สำหรับวิศวกรรมเคมี

เอกสารคำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา
1 254231 Engineering Thermodynamics I
]]>